ردا صنعت
تاور کرین تاپ کیت TOPKIT پتن فرانسه

کاتالوگ انواع تاور کرین تاپ کیت TOPKIT

 • جرثقیل برجی Topkit از نوع ساختاری کلاسیک است، با یک کلاهک برج A شکل که از طریق میله کششی به بوم و بازوی تعادل متصل است. فرآیند مونتاژ و جداسازی قطعات این نوع تاور کرین در مقایسه با جرثقیل های تاپ لس TOPLESS نسبتاً پیچیده است. در این مقاله سعی شده است کاتالوگ تمامی تاور کرین‌های Topkit گردآوری شود. همچنین در صورت نیاز به شماوره و یا دریافت انواع کاتالوگ تاور کرین می‌تواند با کارشناسان ردا صنعت تماس بگیرد.  کاتالوگ تاورکرین TOPKIT
  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  B2 35R MDO

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT B2 35R MDO فرانسه
  تاور کرین 8 تن
  Tower Crane Potain B235R
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  D15 10A

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT D15 10A فرانسه
  تاور کرین 3 تن
  Tower Crane Potain D1510A
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  E0 23B

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT E0 23B فرانسه 10 تن
  تاور کرین 10 تن
  Tower Crane Potain E023B
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  E1 13B

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT E1 13B فرانسه
  تاور کرین 4 تن
  Tower Crane Potain E113B
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  E2 18B

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT E2 18B فرانسه
  تاور کرین 8 تن
  Tower Crane Potain E218B
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  E2 20

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT E2 20 فرانسه
  تاور کرین 8 تن
  Tower Crane Potain E220
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  E2 23

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT E2 23 فرانسه 8 تن
  تاور کرین 8 تن
  Tower Crane Potain E113B
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  E2 23A

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT E2 23A فرانسه 8 تن
  تاور کرین 8 تن
  Tower Crane Potain E113B
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  E2 23B

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT E2 23B فرانسه 8 تن
  تاور کرین 8 تن
  Tower Crane Potain E113B
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  E10 14C

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT E10 14C فرانسه
  تاور کرین 4 تن
  Tower Crane Potain E1014C
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  F2 20

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT F2 20 فرانسه
  تاور کرین 8 تن
  Tower Crane Potain F220
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  F2 23

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT F2 23 فرانسه
  تاور کرین 8 تن
  Tower Crane Potain F223
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  F2 23A

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT F2 23A فرانسه
  تاور کرین 8 تن
  Tower Crane Potain F23A
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  F2 23B

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT F2 23B فرانسه
  تاور کرین 8 تن
  Tower Crane Potain F223B
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  F3 19

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT F3 19 فرانسه
  تاور کرین 12 تن
  Tower Crane Potain F319
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  F3 21

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT F3 21 فرانسه
  تاور کرین 12 تن
  Tower Crane Potain F321
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  F3 25

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT F3 25 فرانسه
  تاور کرین 12 تن
  Tower Crane Potain F325
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  F3 29

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT F3 29 فرانسه
  تاور کرین 12 تن
  Tower Crane Potain F229
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  F3 29A

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT F3 29A فرانسه
  تاور کرین 12 تن
  Tower Crane Potain F329A
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  F3 29B

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT F3 29B فرانسه
  تاور کرین 12 تن
  Tower Crane Potain F329B
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  F3 29B1

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT F3 29B1 فرانسه
  تاور کرین 12 تن
  Tower Crane Potain F329B1
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  G3 22

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT G3 22 فرانسه 12 تن
  تاور کرین 12 تن
  Tower Crane Potain G322
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  G3 25

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT G3 25 فرانسه 12 تن
  تاور کرین 12 تن
  Tower Crane Potain G325
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  G3 28B

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT G3 28B فرانسه 12 تن
  تاور کرین 12 تن
  Tower Crane Potain G328B
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  G3 33B

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT G3 33B فرانسه
  تاور کرین 12 تن
  Tower Crane Potain G333B
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  G3 13C

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT G20 13C فرانسه
  تاور کرین 8 تن
  Tower Crane Potain G2013C
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  G3 15C

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT G20 15C فرانسه
  تاور کرین 8 تن
  Tower Crane Potain G2015C
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  G25 13C

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT G25 13C فرانسه
  تاور کرین 10 تن
  Tower Crane Potain G2513C
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  G20 15C

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT G20 15C فرانسه
  تاور کرین 10 تن
  Tower Crane Potain G2013C
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  H3 25

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT H3 25 فرانسه
  تاور کرین 12 تن
  Tower Crane Potain H325
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  H3 28

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT H3 28 فرانسه
  تاور کرین 12 تن
  Tower Crane Potain H328
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن

  تاور کرین
  H3 30

  کاتالوگ تاور کرین پتن TOPKIT H3 30 فرانسه
  تاور کرین 12 تن
  Tower Crane Potain H330
  قیمت: تماس بگیرید

  کاتالوگ انواع تاور کرین پتن